Vendo Timer di Crono e Fulmini di Zeus

Cerco:
ANIMALI
- Tartaruga

DARUMA
- Kamaitachi
- Kyuubi no kitsune
- Kingyo
- Kaeru no senshi
- Komainu

VENDO:
- Rondine
- Giraffa
- Coniglio
- Gallina
- Farfalla
- Weta
- Capra
- Shika
- Shiba inu
- Ryu
- Itachi
- Okami
- Kaeru
- Armadilla
- Puercoespina


contattami se vendete o cercate qualcosa50585be4e3159a71c874c590d2ba12ec.png